TUYÊN TRUYỀN kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  
Ngày 07/11/2023

TUYÊN TRUYỀN kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam   Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (18/11/1930 – 18/11/2023)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ QUANG MINH

Ban thường trực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Quang Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2023

 

TUYÊN TRUYỀN

kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  

Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (18/11/1930 – 18/11/2023)

--------

    Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các bậc cao niên trong xã;

    Kính thưa toàn thể nhân dân !

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam ngày 03/2/1930. Ngày 18 /11 /1930 ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập “Hội Phản đế Đồng Minh” đây là hình thức tổ chức tiền thân của Mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, thực sự là mái nhà chung của hơn năm mươi dân tộc Việt Nam anh em; là sự tập trung tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Kế thừa những kết quả quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, để góp phần thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua 8 năm triển khai thực hiện đã thu được những kết quả tích cực, vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh và hạnh phúc.

Cùng với quá trình phát triển của cả nước, Mặt trận Tổ quốc xã Quang Minh đã không ngừng củng cố và phát triển; vai trò, vị trí của Mặt trận tổ quốc ngày càng được phát huy. Trong những năm gần đây, Mặt trận tổ quốc đã chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của xã. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống, tinh thần thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới.

 Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo” hàng năm luôn được các tầng lớp nhân dân ở địa phương cùng những người con ở xa quê hương nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ; đã góp phần để chúng ta có những phần quà động viên những gia đình khó khăn trong dịp tết, có những phần quà nhỏ động viên người cao tuổi khó khăn nhân dịp ngày quốc tế người cao tuổi dịp vào ngày 01 /10 hàng năm; có phần tiền nhỏ hỗ trợ các hộ khó khăn sửa chữa nhà ở, hoặc hỗ trợ những người chẳng may gặp rủi ro, hoạn nạn...v...v... 

 Mặt trận đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước phát triển mới quan trọng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả công tác Mặt trận tổ quốc, cùng với các tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội...v...v... là các thành viên của mặt trận đã góp phần cùng và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

 Khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam chúng ta đã dạy:

                   “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

                   Thành công, thành công, đại thành công”

         

          Thưa toàn thể nhân dân kính mến !

Trong năm qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, và toàn thể nhân dân trong xã chúng ta luôn nhiệt tình phấn đấu, hăng say lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải; góp phần đưa mọi mặt trong đời sống kinh tề - xã hội của địa phương ta ngày một nâng cao.

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống của mặt trận tổ quốc việt nam năm nay; Ủy ban mặt trận tổ quốc xã đề nghị ban công tác mặt trận các thôn chuẩn bị và tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” vào dịp ngày 18 tháng 11 để nhân dân trong cả xã hưởng ứng và thưởng thức không khí của ngày hội thực sự; có thể tổ chức lễ hội kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức bữa cơm đoàn kết...v...v..., tạo nên khí thể nhiệt tình sôi nổi, gắn bó mật thiết trong cộng đồng dân cư. Với tinh thần truyền thống đoàn kết thống nhất của Mặt trận tổ quốc; Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã kêu gọi tất cả mọi người dân trong xã cùng nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”; đề nghị mọi người dân trong xã hãy nhiệt tình, gương mẫu xây dựng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương Quang Minh thân yêu của chúng ta mỗi ngày thêm giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc hơn;

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống của mặt trận tổ quốc việt nam; Ủy ban mặt trận tổ quốc xã xin trân trọng kính chúc tất cả các cụ cao tuổi, các bậc cao niên, cùng toàn thể nhân dân trong xã luôn mạnh khỏe, bình an; gia đình hạnh phúc, và thịnh vượng;

          Xin trân trọng cảm ơn !

                                                                     TM. UBMTTQ XÃ

                                                                              Chủ tịch

 

 

 

                                                                       Nguyễn Văn Kiề

 


Tổng lượt xem bài viết là: 13
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác