Thôn Lai Vy
  • Đặng Văn Chung

    Chức vụ:Trưởng Thôn Lai Vy

    SĐT:

Là thôn có quy mô, diện tích lớn nhất trong xã và cũng là thôn giầu truyền thống cách mạng.Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thôn Lai Vy đã có nhiều người con lên đường ra trận, nhiều người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hoặc mất đi một phần xương máu cho đất nước nở hoa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thôn có nhiều gia đình là liệt sỹ,có bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều người con thành đạt hiện đang giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh, thành, ngành, mà tiêu biểu nhất là Ông Đặng Thanh Giang hiện đang giữ chức vụ Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM” nhân dân thôn Lai Vy đã hiến đất, tường bao, cổng dậu để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng. Nhiều hộ gia đình đã ủng hộ tiền và công sức để cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM