Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

 

Địa lý: Xã Quang Minh  nằm ở phía đông bắc của huyện Kiến Xương và có vị trí:

  • Đông giáp Thị Thanh Nê, Quang Minh
  • Tây giáp Sông Kem, Vũ Công
  • Nam giáp Minh Quang và Minh Tân
  • Bắc giáp xã  Quang Bình

Từ điểm xuất phát là một xã văn hóa nên việc xây dựng xã nông thôn mới có nhiều thuận lợi như: Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, được đầu tư trong nhiều năm và đã phát huy hiệu quả, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND cùng các Sở, ngành tỉnh; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của huyÖn ñy, UBND, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyÖn. Từ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời từ trong nội bộ Đảng ra đến tận quần chúng nhân dân, tạo ý thức và sự đồng thuận cao trong nhân dân với vai trò là chủ thể cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.