Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải nguy hại của các Chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/ năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 23/11/2020

Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải nguy hại của các Chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/ năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tập tin đính kèm

Tin tức khác